روش سنتی همان چیزی است که از خانه های قدیمی به یاد داریم . طرح هایی پر از جزئیات ظریف ،سقف ها ی شلوغ و استفاده از رنگ سبک سنتی گچ بری خصوصا در ایران ،معمولا تداعی کننده باغ ها و بهشت بوده است.