از پر طرفدارترین تزئینات برای سقف های فضاهای داخلی محسوب می شود که بصورت نور مخفی در سالن،باکس،باند،ستون،آرک و اپن و انواع ابزارهای گلویی،قاشقی،فیتیله،تسمه،لبه و… وجود دارد.